Προγράμματα: Αναγνώριση και έκφραση συναισθημάτων-Διαφοροποιημένη διδασκαλία

Στο πλαίσιο διοργάνωσης προγραμμάτων mentoring από τους παιδαγωγικούς συμβούλους σε συνεργασία με την ενδοσχολική συντονίστρια υλοποιήθηκαν προγράμματα: α) αναγνώρισης και έκφρασης συναισθημάτων με δραστηριότητες παιχνιδιού αναγνώρισης και αξιολόγησης συναισθημάτων, θερμομέτρου συναισθημάτων, παιχνιδιού καρτών με κοινωνικές ιστορίες, β) διαφοροποιημένης διδασκαλίας, όπου παρουσιάστηκαν τα βασικά χαρακτηριστικά της, οι βασικές αρχές και κάποιες τεχνικές, όπως η χρήση των κύβων. Έγινε αναφορά στο διαφορετικό μαθησιακό στυλ των μαθητών/τριών και παρουσιάστηκε ένα αντίστοιχο ερωτηματολόγιο. Τέλος, συζητήθηκαν οι μαθησιακές δυσκολίες των μαθητών/τριών και πώς μπορούν να ανιχνευτούν από εκπαιδευτικούς.

Για να δείτε την ενδεικτική παρουσίαση των προγραμμάτων πατήστε εδώ.