Ώρα

Έναρξη – Λήξη

8:15 – 9:05

9:05 – 9:50

1ο Διάλειμμα

09:50 – 10:05

10:05 – 10:50

10:50 – 11:35

2ο Διάλειμμα

11:35 – 11:50

11:50 – 12:30

3ο Διάλειμμα

12:30 - 12:40

12:40 – 13:20

Ολοήμερο Πρόγραμμα 13:20 - 16:00 (Προαιρετικό)

Ώρα

Έναρξη - Λήξη

1η (Σίτιση)

13:20 - 14:00

1ο Διάλειμμα

14:00 - 14:15

1η Διδακτική

14:15 - 15:00

2ο Διάλειμμα

15:00 - 15:15

2η Διδακτική

15:15 - 16:00