Εισαγωγή μαθητών/τριών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πειραματικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2017-2018

Το σχετικό ΦΕΚ 1367/Β’ /21.04.2017

Πίνακας κενών θέσεων, έτους 2017-18, για τα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία.

Η υποβολή αίτησης θα πραγματοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Δ.Ε.Π.Π.Σ. https://www.iep.edu.gr/pps/

Διευκρινίσεις για τη μεταφορά μαθητών στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία