Δυνατότητα ένστασης κατά των προσωρινών αξιολογικών πινάκων ενώπιον του οικείου ΕΠ.Ε.Σ.

Σύμφωνα με την προκήρυξη της Ε.Ε.Π.Π.Σ. για την πλήρωση των κενών θέσεων εκπαιδευτικών στα Πρότυπα Σχολεία και τα Πειραματικά Σχολεία (ΑΔΑ: ΩΔ2Σ46ΜΤΛΗ-ΖΟΕ/Α.Π. 75/ΕΕΠΠΣ/1-7-2020)  οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά ένσταση κατά των προσωρινών αξιολογικών πινάκων ενώπιον του οικείου ΕΠ.Ε.Σ.
Η  ένσταση μπορεί να υποβληθεί  ηλεκτρονικά στο email του σχολείου pspa@sch.gr   από την Τετάρτη 15/7 2020 έως την Παρασκευή  17/7/2020 στις 15:00.