ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024

Για να δείτε τον πίνακα αποτελεσμάτων της κλήρωσης για το σχολικό έτος 2023-2024 πατήστε εδώ.

Στον πίνακα παρατηρείτε τη σειρά κλήρωσης των μαθητών/τριών στη στήλη κατάταξης. Βάσει της στήλης αυτής οι πρώτοι είκοσι μαθητές/τριες εισάγονται στο σχολείο μας, δεκαέξι από τη Γενική Κατηγορία (ΓΚ) και τέσσερις από την Ειδική κατηγορία (ΕΚ).

Ακολουθεί η σειρά κατάταξης των επιλαχόντων/ουσών (ΕΠ). Ο 6ψήφιος κωδικός που αντιστοιχεί σε κάθε μαθητή/τρια με αριθμό 21 στη στήλη ΚΑΤΑΤΑΞΗ ανήκει στην πρώτη θέση, γι’ αυτό στη στήλη ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ αναγράφεται ο αρθμός 1, ο 6ψήφιος κωδικός με αριθμό 22 στη στήλη ΚΑΤΑΤΑΞΗ ανήκει στη δεύτερη θέση, γι’ αυτό στη στήλη ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ αναγράφεται ο αρθμός 2 και ούτω καθεξής.

Η ισχύς του πίνακα παύει την 20ή Ιανουρίου του 2024.