Αποτέλεσμα κλήρωσης για πλήρωση κενής θέσης στην Ε’ τάξη