Ανακοίνωση κλήρωσης για την πλήρωση κενών θέσεων

Το ΕΠ.Ε.Σ. του Πειραματικού Σχολείου Πανεπιστημίου Αθηνών προκηρύσσει τις παρακάτω θέσεις:

  • Μία θέση (01) /μαθήτριας στη Β τάξη
  • Μία θέση (01) /μαθήτριας στην Ε τάξη

Οι εν λόγω θέσεις θα πληρωθούν μετά από διαδικασία κλήρωσης  σύμφωνα με την  αριθμ. 61 απόφαση της ΔΕΠΠΣ (ΦΕΚ 4100, τ. Β / 8-09-2021) περί  διεξαγωγής συμπληρωματικών διαδικασιών για εισαγωγή μαθητών/τριών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία (Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ.) Η κλήρωση θα διεξαχθεί στις εγκαταστάσεις του σχολείου την Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου 2022 στις 11:00 π.μ. με ευθύνη του ΕΠ.Ε.Σ., των οργάνων διοίκησης της σχολικής μονάδας και από τριμελή επιτροπή αιτουμένων γονέων/κηδεμόνων. Στην κλήρωση δύναται να παρασταθούν οι αιτούμενοι γονείς/κηδεμόνες, εκπρόσωποι του Συλλόγου γονέων/κηδεμόνων και εκπρόσωποι του Συλλόγου Διδασκόντων. Η είσοδος στο σχολείο θα επιτρέπεται 5′ πριν την έναρξη της κλήρωσης.

Οποιαδήποτε ανάλογη κενή θέση προκύψει στις παραπάνω τάξεις μέχρι και 20 Ιανουαρίου 2022 θα πληρωθούν από τους πίνακες επιλαχουσών της παραπάνω διαδικασίας. Μετά την 20η Ιανουαρίου 2022 παύει η ισχύς του πίνακα επιλαχουσών.

Η υποβολή αιτήσεων για τη συμμετοχή στην κλήρωση γίνεται μετά από αίτηση-υπεύθυνη δήλωση και των δύο (2) γονέων/κηδεμόνων των μαθητριών από Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου 2022 με καταληκτική ημερομηνία την Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρες 9:00-12:00.

Η αίτηση-υπεύθυνη δήλωση διατίθεται στο σχολείο και μπορείτε να τη βρείτε εδώ.