Ανακοίνωση κλήρωσης για την πλήρωση κενής θέσης στη Δ’ τάξη

To ΕΠΕΣ/Η Διεύθυνση του 6/θ Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Πανεπιστημίου Αθηνών προκηρύσσει:

– μία (01) θέση/ μαθητή (αγόρι) στη Δ΄ τάξη του σχολείου μας.

Η εν λόγω θέση θα πληρωθεί μετά από διαδικασία κλήρωσης. Η διεξαγωγή της κλήρωσης θα λάβει χώρα στις εγκαταστάσεις του σχολείου την Πέμπτη 9 Σεπτεμβρίου 2021 στις 10:00. π.μ. υπό την ευθύνη του ΕΠΕΣ/της Διεύθυνσης του σχολείου και σύμφωνα με την απόφαση της ΔΕΠΠΣ. Σχετικά με τα μέτρα προφύλαξης κατά της πανδημίας κατά τη διεξαγωγή της κλήρωσης εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην υπό στοιχεία 74557/Δ6/24.06.2021 (Β΄2708) ΚΥΑ. Στην κλήρωση θα παραβρίσκονται και γονείς ή κηδεμόνες των αιτούντων (ΕΝΑΣ για κάθε αιτούντα μαθητή). Η είσοδος στο σχολείο θα επιτρέπεται 5′ πριν την έναρξη της κλήρωσης και υποχρεωτικά με τη χρήση μάσκας.

Οποιαδήποτε ανάλογη κενή θέση προκύψει στην παραπάνω τάξη μέχρι και 20 Ιανουαρίου 2022 θα πληρωθεί από τους πίνακες επιλαχόντων της παραπάνω διαδικασίας. Μετά την 20η Ιανουαρίου 2022 παύει η ισχύς του πίνακα επιλαχόντων.

Η υποβολή αιτήσεων για τη συμμετοχή στην κλήρωση γίνεται μετά από αίτηση-υπεύθυνη δήλωση και των δύο (2) γονέων/κηδεμόνων του μαθητή από Παρασκευή 3 Σεπτεμβρίου 2021 με καταληκτική ημερομηνία την Τετάρτη 8 Σεπτεμβρίου 2021, ώρες 9:00-12:00 και θα αναφέρει:

«Παρακαλώ να δεχθείτε τη συμμετοχή του παιδιού μου/μαθητή  <Ονοματεπώνυμο μαθητή> στη διαδικασία κλήρωσης για την εισαγωγή στη Δ΄τάξη του 6/θ Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Πανεπιστημίου Αθηνών».

Σε περίπτωση υποβολής αίτησης συμμετοχής ηλεκτρονικά στο email του σχολείου pspa@sch.gr, η αίτηση-υπεύθυνη δήλωση απαιτείται να έχει εκδοθεί μέσω της ψηφιακής πύλης gov.gr στη διεύθυνση https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese/ekdose-upeuthunes-deloses