Καινοτομία με σχέδιο και αποτελέσματα

Το σχολείο μας είναι σε θέση να συνεισφέρει στην ανάπτυξη και στην εφαρμογή ενός προγράμματος κατάρτισης για την αξιοποίηση των ταμπλετών στο δημοτικό σχολείο με τέτοιο τρόπο ώστε να μεταδοθούν όλες οι τεχνικές και παιδαγωγικές δεξιότητες σχετικά με τη χρήση των iPads για το σύνολο του προγράμματος σπουδών. 

Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στο σχολείο μας με τη συμμετοχή τους σε εκπαιδευτικές ημερίδες και με υποδειγματικές διδασκαλίες στη σχολική αίθουσα έχουν κατορθώσει να θεωρούνται κορυφαίοι στην αξιοποίηση  και ενσωμάτωση της τεχνολογίας στη σχολική αίθουσα με ολιστικά χαρακτηριστικά.

Ο πρωταρχικός και μακροπρόθεσμος στόχος είναι ο μετασχηματισμός και βελτίωση των μεθόδων  διδασκαλίας και μάθησης, η ενίσχυση της επιτυχίας και της δημιουργικότητας των μαθητών και η ανάπτυξη των βασικών δεξιοτήτων των μαθητών μέσω πιο ελκυστικής και καινοτόμου πρακτικής στην τάξη και οπουδήποτε και οποιαδήποτε στιγμή. Αυτό  θεωρείται βέβαιο ότι μπορεί να υποστηρίξει κάθε σχολική μεταρρύθμιση στον 21ο αιώνα, βοηθώντας τους δασκάλους, αλλά και τους επιστημονικούς φορείς που χαράσσουν την εκπαιδευτική πολιτική,  να ενσωματώσουν αποτελεσματικά την τεχνολογία στη διδασκαλία, καθώς και στη διαχείριση της τάξης.

Το Πανεπιστήμιο Πειραιά, συγκεκριμένα το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων με υπεύθυνο καθηγητή τον Δρ. Συμεών Ρετάλη,  με την έγκριση και του Ι.Ε.Π., υλοποίησε με επιστημονικά κριτήρια έρευνα με θέμα: “iPad 1 προς 1 στη σχολική τάξη – Αξιολογώντας τη μαθησιακή εμπειρία”.

Στόχος της έρευνας ήταν η ανάλυση του τρόπου αξιοποίησης των iPad στα σχολεία με έμφαση στη μελέτη της μαθησιακής εμπειρίας, ώστε να αναδειχθούν οι βέλτιστες πρακτικές αναλύοντας τρεις βασικούς πυλώνες:
Τη μεθοδολογία ένταξης, το παιδαγωγικό πλαίσιο και την τεχνολογική προσέγγιση. Με τα μετρήσιμα ποσοτικά και ποιοτικά αποτελέσματα και την εξαγωγή συμπερασμάτων τα σχολεία είχαν την ευκαιρία να επαναπροσδιορίσουν τη χρήση του iPad όπου χρειάζεται και να μεγιστοποιήσουν τα οφέλη από τη χρήση του.

Η ερευνητική μεθοδολογία που ακολουθήθηκε βασίζεται στις αρχές της έρευνας δράσης αξιοποιώντας την τεχνική της μικτής αξιολόγησης (mixed-method evaluation), με συλλογή ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων, χρήση ερωτηματολογίων, συνεντεύξεων, on-site συλλογή καλών πρακτικών και ανάλυση με χρήση περιγραφικής και επαγωγικής στατιστικής και τριγωνοποίηση μετρήσεων με ποιοτικά στοιχεία.